ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN SKP nv 
(Toepasselijk behoudens specifieke en schriftelijke anders luidende afwijking) 

Art. 1 Betalingsvoorwaarden 

SKP verkoopt EX WORKS behoudens uitdrukkelijk anders luidend beding.  Alle facturen zijn contant en zonder
korting betaalbaar behoudens uitdrukkelijk anders luidend beding. 

Bij wanbetaling is van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is verschuldigd: 
- een verwijlintrest van 1% per begonnen maand tot algehele betaling is tussengekomen. 
- een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het vervallen bedrag met een minimum van 65 Euro. 

Deelbetalingen worden bij voorrang aangewend ter delging van vervallen intresten, kosten en
schadevergoedingen.  Wanbetaling na hiertoe in gebreke te zijn gesteld geeft SKP het recht de uitvoering van 
nog niet uitgevoerde bestellingen op te schorten. 

 

Art. 2 Leveringstermijnen 

De door SKP opgegeven leveringstermijnen zijn een indicatie en niet bindend. 

 

Art. 3 Klachten 

Zichtbare gebreken dienen binnen de 48 uur na ontvangst te worden gemeld.  Onzichtbare binnen de 48 uur na
ontdekking.  Dit op straffe van verval van ieder recht. 
Het is de schuldenaar niet toegelaten bij beweerde schadeaanspraken betaling van vervallen facturen in te houden. 

 

Art. 4 Exoneratie 

SKP houdt zich ten allen tijde het recht voor eventuele gebrekkige goederen te vervangen of de koopsom terug te storten. 
SKP kan nooit, op basis van  wat dan ook, tot meer gehouden zijn dan tot één van deze verplichtingen. SKP kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor verkeerde manipulatie of gebruik door de koper van de door haar geleverde goederen.  De koper erkent
voor ingebruikname in kennis te zijn gesteld van de specifiek ingebruikname-instructies en –voorschriften. 

 

Art. 5 Eigendomsvoorbehoud 

Alle door SKP geleverde goederen blijven haar eigendom tot betaling van de hoofdsom, mogelijk vervallen intresten,
schadevergoedingen en kosten.  SKP heeft tot dat ogenblik te allen tijde het recht de door haar geleverde goederen terug te vragen. 
De koper dient deze op eerste verzoek terug te bezorgen bij SKP in hun oorspronkelijke verpakking en in perfecte staat.  Hij verbindt
er zich toe de niet betaalde goederen te bewaren en te beveiligen (o.a. verzekering tegen brand en diefstal).  Hij zal zich onthouden
van iedere doorverkoop of incorporatie tot algehele betaling is tussengekomen.  Houdt hij zich niet aan deze verplichting pleegt hij,
los van een inbreuk op de tussen de partijen gesloten koop -verkoop overeenkomst, misbruik van vertrouwen en erkent hij schuld
aan deze strafrechterlijk vervolgbare inbreuk. 

 

Art. 6 Retourzendingen 

Retourzendingen moeten in hun oorspronkelijke verpakking en op kosten en risico van de koper worden uitgevoerd. 

 

Art. 7 Herstellingen 

Herstellingen worden uitgevoerd onder de door SKP voorgestelde specifieke voorwaarden.  Andere door de opdrachtgever
opgelegde voorwaarden welke hiervan afwijken, zijn slechts bindend mits uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door SKP. 
Ook voor herstellingen gelden hogergenoemde algemene voorwaarden. 

 

Art. 8 Geschillen 

Ingeval van geschil zijn de Rechtbanken van het gerechtelijk Arr. Hasselt bevoegd om hiervan kennis te nemen.  Het Belgisch Recht
is van toepassing. 

 

Art. 9 Offertes 

Onze offertes zijn steeds indicatief en vrijblijvend. 

 

Art. 10 Geregistreerde klachten 

Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht de betaling van de goederen te verdagen of uit te stellen. 

 

Art. 11 Toepassing van de algemene verkoopsvoorwaarden 

Uitsluitend de algemene voorwaarden van SKP zijn van toepassing op alle contracten.  Zij zijn van toepassing in het geheel en
met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden die eventueel door de tegenpartij zouden gebruikt worden.

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE SKP nv
(Applicables sauf dérogation spécifique et écrite) 

Art. 1 Conditions de paiement 

SKP vend EX WORKS sauf disposition dérogatoire expresse.  Toutes les factures sont payables au comptant et sans ristourne,
sauf disposition dérogatoire expresse.   

En cas de défaut de paiement, il est dû de plein droit et sans qu’aucune mise en demeure soit requise: 
- un intérêt de retard de 1% par mois commencé jusqu’au paiement intégral. 
- une indemnité forfaitaire égale à 10% du montant échu avec un minimum de 65 Euro. 

Les paiements fractionnés sont affectés prioritairement à l’apurement des intérêts échus, frais et indemnités.  Le défaut de
paiement aprés la mise en demuere donne à donne à SKP le droit de suspendre les commandes pas encore exécutées. 

 

Art. 2 Délais de livraison 

Les délais de livraison données par SKP sont à titres indicatifs et ne lient pas le fournisseur. 

Art. 3 Réclamations 

Les défauts visibles doivent être signalés dans les 48 heures suivant réception.  Les défauts invisible dans les 48 heures suivant
leur découverte.  Ce sous peine de déchéance de tout droit. 
Le débiteur n’a pas le droit de retenir le paiement de factures échues sous prétexte de droit à indemnités. 

 

Art. 4 Exonération 

SKP se réserve à tout moment le droit de remplacer d’éventuelles marchandises défectueuses ou de rembourser le montant
de l’achat.  SKP ne pourra jamais – sur base de quoi que ce soit- être tenue à plus qu’une de ces obligations. 
SKP ne peut être tenue responsable de manipulations ou d’une utilisation fautives des marchandises livrées par elle par l’acheteur.
L’acheteur déclare avoir été informé avant la prise en usage des instructions et prescriptions d’utilisation spécifiques. 

 

Art. 5 Réserve de proprété 

Toutes les marchandises livrées par SKP restent sa propriété jusqu’au paiement du montant principal, des intérêt éventuellement
échus, indemnités et frais.  SKP  a le droit, jusqu’à ce moment, de réclamer le retour de toutes les marchandises livrées par elle. 
L’acheteur doit les retourner à première demande à SKP, dans leur emballage d’origine et en parfait état.  Il s’abstiendra de toute
revente ou incorporation jusqu’à ce que le paiement intégral soit effectué.  S’il ne se tient pas à cette obligation,
il commet- indépendamment d’une infraction à la convention d’achat-vente conclue entre les parties – un abus de confiance et
il reconnaît sa responsabilité dans cette infraction pouvant donner lieu à des poursuites pénales. 

 

Art. 6 Réexpéditions 

Les réexpiditions doivent être faites dans leur emballage d’origine et aux frais et risques de l’acheteur. 

 

Art. 7 Réparations 

Les réparations sont effectuées aux conditions spécifiques proposées par SKP.  Toutes autres conditions imposées par le donneur
d’ordre qui s’en écartent ne sont liantes que moyennant acceptation expresse et écrite de SKP.  Les présentes Conditions Générales
s’appliquent également aux réparations. 

 

Art. 8 Litiges 

En cas de litige, les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Hasselt sont compétents pour en connaître.  Le droit belge
est d’application. 

 

Art. 9 Offres 

Nos offers sont toujours indicatifs et sans engagement. 

 

Art. 10 Réclamations enregistrées 

L’introduction d’une plainte ne donne pas le droit à l’acheteur de différer ou de reporter la paiement des marchandises livrées. 

 

Art. 11 Application des conditions générales de vente 

Seules les conditions générales de SKP s’appliquent à chaque contrat.  Elles s’appliquent intégralement et à l’exception de toutes les autres conditions générales qui seraient éventuellement employées par la partie adverse.