ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN SKP nv 
(Toepasselijk behoudens specifieke en schriftelijke anders luidende afwijking) 

Art. 1 Betalingsvoorwaarden 

1/11/2021

SKP verkoopt EX WORKS behoudens uitdrukkelijk anders luidend beding.  Alle facturen zijn contant en zonder
korting betaalbaar behoudens uitdrukkelijk anders luidend beding. 

Bij wanbetaling is van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is verschuldigd: 
- een verwijlintrest van 1% per begonnen maand tot algehele betaling is tussengekomen. 
- een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het vervallen bedrag met een minimum van 65 Euro. 

Deelbetalingen worden bij voorrang aangewend ter delging van vervallen intresten, kosten en
schadevergoedingen.  Wanbetaling na hiertoe in gebreke te zijn gesteld geeft SKP het recht de uitvoering van 
nog niet uitgevoerde bestellingen op te schorten. 

 

Art. 2 Leveringstermijnen 

De door SKP opgegeven leveringstermijnen zijn een indicatie en niet bindend. 

 

Art. 3 Klachten 

Zichtbare gebreken dienen binnen de 48 uur na ontvangst te worden gemeld.  Onzichtbare binnen de 48 uur na
ontdekking.  Dit op straffe van verval van ieder recht. 
Het is de schuldenaar niet toegelaten bij beweerde schadeaanspraken betaling van vervallen facturen in te houden. 

 

Art. 4 Exoneratie 

SKP houdt zich ten allen tijde het recht voor eventuele gebrekkige goederen te vervangen of de koopsom terug te storten. 
SKP kan nooit, op basis van  wat dan ook, tot meer gehouden zijn dan tot één van deze verplichtingen. SKP kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor verkeerde manipulatie of gebruik door de koper van de door haar geleverde goederen.  De koper erkent
voor ingebruikname in kennis te zijn gesteld van de specifiek ingebruikname-instructies en –voorschriften. 

 

Art. 5 Eigendomsvoorbehoud 

Alle door SKP geleverde goederen blijven haar eigendom tot betaling van de hoofdsom, mogelijk vervallen intresten,
schadevergoedingen en kosten.  SKP heeft tot dat ogenblik te allen tijde het recht de door haar geleverde goederen terug te vragen. 
De koper dient deze op eerste verzoek terug te bezorgen bij SKP in hun oorspronkelijke verpakking en in perfecte staat.  Hij verbindt
er zich toe de niet betaalde goederen te bewaren en te beveiligen (o.a. verzekering tegen brand en diefstal).  Hij zal zich onthouden
van iedere doorverkoop of incorporatie tot algehele betaling is tussengekomen.  Houdt hij zich niet aan deze verplichting pleegt hij,
los van een inbreuk op de tussen de partijen gesloten koop -verkoop overeenkomst, misbruik van vertrouwen en erkent hij schuld
aan deze strafrechterlijk vervolgbare inbreuk. 

 

Art. 6 Retourzendingen 

Retourzendingen moeten in hun oorspronkelijke verpakking en op kosten en risico van de koper worden uitgevoerd. 

 

Art. 7 Herstellingen 

Herstellingen worden uitgevoerd onder de door SKP voorgestelde specifieke voorwaarden.  Andere door de opdrachtgever
opgelegde voorwaarden welke hiervan afwijken, zijn slechts bindend mits uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door SKP. 
Ook voor herstellingen gelden hogergenoemde algemene voorwaarden. 

 

Art. 8 Geschillen 

Ingeval van geschil zijn de Rechtbanken van het gerechtelijk Arr. Hasselt bevoegd om hiervan kennis te nemen.  Het Belgisch Recht
is van toepassing. 

 

Art. 9 Offertes 

Onze offertes zijn steeds indicatief en vrijblijvend. 

 

Art. 10 Geregistreerde klachten 

Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht de betaling van de goederen te verdagen of uit te stellen. 

 

Art. 11 Toepassing van de algemene verkoopsvoorwaarden 

Uitsluitend de algemene voorwaarden van SKP zijn van toepassing op alle contracten.  Zij zijn van toepassing in het geheel en
met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden die eventueel door de tegenpartij zouden gebruikt worden.